ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ιδρύθηκε το 1934, αποτελώντας θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας για την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, διατυπώνοντας τις προτάσεις του για τα θέματα των παραγωγικών τάξεων και της τοπικής οικονομίας, προς τις αρχές και τα αρμόδια Υπουργεία. Αποτελεί ουσιαστικά, τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Πολιτείας και των παραγωγικών τάξεων.
Είναι ο Οργανισμός που καλείται να αφουγκραστεί τον παλμό της αγοράς και να καταγράψει συστηματικά τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Επιπλέον, μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα πολυπαραγοντικές προκλήσεις που ενδέχεται να συναντήσουν μελλοντικά.
Η ενεργός παρουσία του στα χρόνια που ακολούθησαν, συνέβαλε αποφασιστικά, στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων και στην προώθηση λύσεων, που ωφέλησαν την τοπική μας οικονομία και τις επιχειρήσεις του νομού μας.

Σήμερα το Επιμελητήριο Εύβοιας έχει 14.500 περίπου εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.
Στόχος του είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην βιώσιμη ανάπτυξη τους, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την διασφάλιση ενός υγειούς πλαισίου αναφοράς μέσα στο οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί η τοπική ευημερία. Έτσι το Επιμελητήριο Εύβοιας, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό δημιουργώντας τη βάση για την οικοδόμηση μιας σταθερής και αξιόπιστης υποδομής, για να βελτιώνει και να αυξάνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, επιδιώκοντας να τις καθιστά εργαλείο κάθε νέας εποχής. Σύμμαχος των τοπικών επιχειρήσεων, διοχετεύει συνεχή και εξειδικευμένη ενημέρωση για την ανάπτυξη τους, εστιάζοντας στον επιχειρηματία, αλλά και στον άνθρωπο διεκδικώντας λύσεις για τα αιτήματα που αφορούν το συνολικό περιβάλλον δραστηριότητας της τοπικής επιχείρησης. Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του αναπτυξιακού του ρόλου και την έντονη δραστηριοποίηση του διεκδικητικού του ρόλου, το Επιμελητήριο Εύβοιας βρίσκεται σε διαρκή και τακτική επαφή με τα μέλη του, με την Περιφέρεια του, με τους κατά Τόπους Φορείς Ανάπτυξης, ενημερώνοντας, καταγράφοντας τον παλμό και τα αιτήματά τους, αξιοποιώντας κάθε μήνυμα.

Έτσι το Επιμελητήριο Εύβοιας για την ευόδωση του ρόλου του και μεταξύ των άλλων :

Διατυπώνει τις προτάσεις του προς τις τοπικές αρχές και τα αρμόδια Υπουργεία για τα θέματα των παραγωγικών τάξεων της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Συμμετέχει σε συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και άλλων Φορέων – πχ του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδας κλπ. – εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με σκοπό την προώθηση προτάσεων για την στήριξη της επιχείρησης.

Οργανώνει ημερίδες και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε ολόκληρη την Εύβοια, με αποκλειστικό σκοπό την πλήρη και εποικοδομητική ενημέρωση των μελών του σε τρέχοντα επιχειρηματικά και οικονομικά ζητήματα. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο δίδει την δυνατότητα στα μέλη του να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, θέσεις και προβληματισμούς για τον χώρο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Πραγματοποιεί εμπορικές αποστολές στοχεύοντας στην ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών διεθνών εμπορικών συνεργασιών, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην προώθηση και στην διεύρυνση της Ευβοϊκής επιχειρηματικότητας.

Μελετά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα έχοντας δημιουργήσει αποκλειστική υπηρεσία (τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) για να παρέχει λεπτομερή και έγκαιρη ενημέρωση σε όλα τα μέλη του, ανάλογα με το πρόγραμμα που τα αφορά καθώς και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση του προγράμματος που κάθε μέλος θέλει να συμμετέχει.

Εκπονεί σεμινάρια για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τεχνικών ασφαλείας. Για το ίδιο σκοπό μέσα από προγράμματα του ΟΑΕΔ επιμορφώνει τα στελέχη των επιχειρήσεων σε όλη την Εύβοια.

Συμμετέχει σε Διεθνείς Εκθέσεις και παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του, να συμμετέχουν σε ενιαίο περίπτερο χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με στόχο την προβολή των προϊόντων τους και την σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών, επιδιώκοντας γενικότερα την ανάπτυξη των Ευβοϊκών εξαγωγών και την εξωστρέφεια της Ευβοϊκής επιχείρησης.

Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε μεγάλο αριθμό επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας νομαρχιακού ή περιφερειακού επιπέδου, με αποτέλεσμα να έχει γνώση, άποψη και θέση σε ουσιαστικά ζητήματα ανάπτυξης. Μέσω αυτών συμβάλλει στην ορθότερη λειτουργία των Επιτροπών και Συμβουλίων και προωθεί τα συμφέροντα των επαγγελματικών τάξεων.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας πιστεύοντας ότι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο, έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως :
Εκπόνηση κλαδικών μελετών.
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Συμμετοχή σε Πιλοτικά Προγράμματα που έχουν σαν αντικείμενο την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Μέσα από αυτή τη δράση από το 2004 έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει 11 Σχέδια με 25 Ροές σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο.
Σε αυτά τα Σχέδια το Επιμελητήριο, συμμετέχει με ίδια κεφάλαια, καλύπτοντας ενέργειες που δεν καλύπτουν τα Προγράμματα, πχ μετάφραση σε όλη τη διάρκεια της Κινητικότητας, υποστήριξη οργάνωσης, τόσο της Υλοποίησης, όσο και όλων των Φάσεις του Σχεδίου.
Έτσι το Επιμελητήριο υλοποιώντας Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης (L.D.V.) στο Εξωτερικό με συμμετοχή πολλών επιχειρηματιών, διαφόρων κλάδων, τους δίνει την ευκαιρία της συνεχούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Τα προγράμματα αυτά βοηθούν τους συμμετέχοντες σε προσωπικό, επαγγελματικό και διαπολιτισμικό επίπεδο.

Μέσα από αυτά δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες :
Να έρθουν σε επαφή με νέα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και διαφορετικές κουλτούρες άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών.
Να αποκτήσουν γνώση των ξένων αγορών και να αναπτύξουν ενίοτε, συνεργασίες σε τομείς τόσο του Εμπορίου όσο και των Υπηρεσιών.
Να μάθουν τι ισχύει στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίσουν τα νομοθετικά πλαίσια (σύσταση, αδειοδότηση, φορολόγηση επιχειρήσεων κτλ.).
Να συναναστραφούν και να επικοινωνήσουν με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες και να καλλιεργήσουν τη συνείδηση του Ευρωπαίου Πολίτη-Επαγγελματία.
Να αποκομίσουν γνώσεις σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά της μικρής αλλά σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών και να την εφαρμόσουν στη δική τους επιχείρηση.
Να ενημερωθούν σε θέματα καινοτομίας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail: info@eviachamber.gr
www.eviachamber.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας πέραν αυτών, προσφέρει και κοινωνικό έργο με την πρωτοποριακή λειτουργία του Σωματείου Αλληλοβοηθείας των Μελών του, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση τους σε στιγμές δύσκολες τους.

Πρόκειται για έναν “φορέα” που πρώτο το Επιμελητήριο Εύβοιας  οραματίστηκε και υλοποίησε το 2004, μια κίνηση σταθμό στον πανελλήνιο Επιμελητηριακό θεσμό,  που ως βασικό του σκοπό έχει την εκδήλωση αλληλεγγύης προς τα μέλη του, την κοινωνική, ηθική και οικονομική προσφορά  προς τον άνθρωπο-επιχειρηματία.

Το Σωματείο Αλληλοβοηθείας των Μελών του Επιμελητηρίου στηρίζει τα μέλη του σε δύσκολες στιγμές,  δίνοντας στους δικαιούχους  παροχές, όπως ημερήσια χρηματικά επιδόματα, εφάπαξ βοηθήματα σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος, τοκετού κλπ, βοηθήματα τα οποία θα επεκταθούν και θα συμπληρωθούν μελλοντικά.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας ξεκίνησε την πορεία του το 1985 ως παράρτημα του Π.Ο.Ι.Α.Θ. Το 1996 το παράρτημα ανεξαρτητοποιήθηκε με τηv ίδρυση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ).

Από την ίδρυσή του η δραστηριότητα του ήταν έντονη στο χώρο των αγώνων της ανοικτής θάλασσας με πολλές συμμετοχές και διακρίσεις. Το 2002 η δραστηριότητα του επεκτάθηκε και στην Ιστιοπλοΐα Τριγώνου (Οptimist & Laser). Διαθέτει ιδιόκτητα και ιδιωτικά σκάφη με τα οποία αθλούνται οι αθλητές του Ομίλου σε τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και αγωνιστικά.

Στην Ανοικτή Θάλασσα διοργανώνεται ικανός αριθμός ιστιοδρομιών στους οποίους συμμετέχουν σκάφη και από άλλους Ομίλους της Κεντρικής Ελλάδας, του Ευβοϊκού & του Σαρωνικού. Αποκορύφωμα ήταν η διεξαγωγή το 2007 του αγώνα “EVRIPOS CUP” με συμμετοχή 43 σκαφών με πάνω από 300 αθλητές πλήρωμα. Επίσης σκάφη του Ομίλου έχουν συμμετάσχει σε  Διεθνείς  Αγώνες  Ανοικτής Θάλασσας όπως  Ράλλυ Αιγαίου, Aegean Regatta, Ράλλυ Ιονίου κ.ά  με σημαντικές διακρίσεις. Τα τελευταία χρόνια  ο Ιστιοπλοϊκός  Όμιλος  Χαλκίδας  σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ευβοίας  διοργανώνει με απόλυτη επιτυχία  τον ιστιοπλοϊκό αγώνα “Evia Island Regatta”, με τη συμμετοχή πολλών σκαφών απ΄ όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά της ΕΑΘ για το 2021 ο όμιλος κατέχει την 5η θέση Πανελλαδικά και την 1η θέση στην Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας σε δύναμη αγωνιζόμενων σκαφών. Αναλυτικά διεξήχθησαν 27 αγώνες με πλήθος τερματισμών 139 και 2.779 διανυθέντα ναυτικά μίλια.

Στην Ιστιοπλοΐα Τριγώνου συμμετείχε πάντα στα Περιφερειακά και Διασυλλογικά Πρωταθλήματα με διακρίσεις και προκρίσεις στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχε με αθλητές που κατέλαβαν αξιοσημείωτες θέσεις. Το 2004 ανέλαβε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Radial, ενώ το 2020 την Πανελλήνια Πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα OPTIMIST, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Radial Ανδρών -U17 -U19 καθώς επίσης και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPTIMIST, τα οποία επίσης διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία σε επίπεδο συμμετοχών και οργάνωσης.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Λεωφ. Θρ. Παπαστρατή 1, Όρμος Βούρκου, Χαλκίδα 34100
Τηλ-Fax: 2221085016
e-mail: info@halkidasailing.gr