ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Ατομική Διαφήμιση
Choose File

** Εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση

1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, θα μετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής Όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, με πρόσωπα ή πράγματα, στην θάλασσα ή στην στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα..

2) Δηλώνω ακόμη ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού ασφαλείας ανοιχτής θάλασσας της WORLD SAILING για  αγώνες κατηγορίας 4.

3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα.

4) Δηλώνω ότι θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ.  αρ.20 και αρ. 23, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του σκάφους ναυτιλιακά έγγραφα και εφόδια, είναι σε ισχύ και επί αυτού, καθώς επίσης και ότι θα εφαρμοστούν οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας ναυσιπλοΐας.

5) Δηλώνω ότι εγώ και το πλήρωμα μου είμαστε γνώστες και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις κείμενες διατάξεις του εγκεκριμένου Υγειονομικού Πρωτόκολλου της ΕΑΘ/ΕΙΟ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

*Συμπληρώστε μόνο στην περίπτωση που διαφέρει από τον κυβερνήτη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

jpg, png, pdf
Choose File
Choose File